Veelgestelde vragen

Waar kan ik, als patiënt, terecht met vragen over het register?
Met vragen over het Centraal Register Zeldzame Ziekten kan u in de eerste plaats terecht bij uw arts in het genetisch centrum.
Ook de verschillende patiëntenverenigingen zullen uw vragen kunnen beantwoorden. Hiervoor kan u terecht bij de contactpersoon van de patiëntenvereniging voor uw ziekte, of bij de koepelorganisatieRaDiOrg. Op de website van RaDiOrg kan u een overzicht vinden van de verschillende patiëntenverenigingen of u kan de patiëntenvereniging voor uw zeldzame ziekte vinden op Orphanet​.

Welke gegevens worden verzameld?
De gegevens die verzameld worden bevatten identificatiegegevens van het centrum en de behandelende arts (RIZIV-nummers), enkele demografische gegevens over de patiënt, gegevens over de diagnose en over de diagnosestelling.

De demografische gegevens over de patiënt die verzameld worden zijn de volgende: gecodeerd rijksregisternummer, geslacht, geboortedatum, indien van toepassing de sterftedatum en de postcode van de woonplaats.

Wat de diagnose en de diagnosestelling betreft worden verschillende data opgevraagd:
- de datum van de eerste symptomen van de zeldzame ziekte (gedefinieerd als de datum van de eerste consultatie hiervoor bij een arts)
- de datum van de eerste consultatie in de gespecialiseerde zorginstelling
- de datum van de huidige diagnosestelling
- of deze diagnose voorlopig of definitief is
- de code voor de ziekte binnen een bestaand ziekteclassificatiesysteem
- de basis waarop de diagnose gesteld is (bvb. op basis van klinische symptomen, genetische test, biochemische test…)​.

De patiëntengegevens worden gecodeerd en ze worden op een beveiligde manier verzonden en opgeslagen.
Voor rapportage zullen enkel geanonimiseerde gegevens gebruikt worden.

Wat gebeurt er indien een patiënt twee diagnoses heeft van een zeldzame ziekte?
Indien een patiënt twee zeldzame ziekten heeft, dienen beide ziekten geregistreerd te worden in het register.

Wie verzamelt de data?
De gegevens worden geregistreerd door de arts in het genetisch centrum.

Wie heeft toegang tot de data?
In de genetische centra hebben enkel diegenen die toegang hebben tot uw elektronisch patiëntendossier toegang tot de gegevens, vermits de gegevens voor het Register in uw patiëntendossier geregistreerd worden.

Nadien worden de gegevens verzonden naar Sciensano waar enkele onderzoekers, onder toezicht van een arts, toegang hebben tot de gecodeerde gegevens.
 
Waar zijn de gegevens na collectie?
De gegevens worden lokaal opgeslagen op een beveiligde server van Sciensano.
 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
De gegevens worden voor onbepaalde duur bewaard op de server om longitudinale studies mogelijk te maken. Ten laatste 30 jaar na het overlijden van de patiënt zullen de gecodeerde gegevens geanonimiseerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
Sciensano is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Het is een wetenschappelijke instelling van de federale Belgische Staat, met als hoofdopdracht het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met het oog op het ondersteunen van het beleid. Het doel hiervan is het verbeteren van de gezondheidszorg. Sciensano levert eveneens expertise en openbare dienstverlening op het gebied van de volksgezondheid.
Voor meer informatie over dit project kan u zich wenden tot de dienst Gezondheidszorgonderzoek van Sciensano.

Kan een patiënt zich uitschrijven uit het register?
Ja, hij of zij dient hiervoor de arts te contacteren.

Wat is het verschil tussen dit Centraal Register Zeldzame Ziekten en ziekte-specifieke registers?
In het Centraal Register worden maar enkele gegevens verzameld, maar wel voor alle patiënten met een zeldzame ziekte. Ziekte-specifieke registers verzamelen doorgaans veel meer gegevens voor een beperktere groep patiënten met een bepaalde ziekte (of voor een groep van ziekten).
Bijgevolg zal er met ziekte-specifieke registers meer inhoudelijk onderzoek kunnen gebeuren. Voor het Centraal Register Zeldzame Ziekten zal het onderzoek algemener zijn: dit register zal informatie geven over de prevalentie van de zeldzame ziekten in België, de geografische spreiding van de patiënten en de zorg, het diagnostisch proces en de kwaliteit van de zorg.

Is er een kostprijs verbonden aan registratie in het Centraal Register Zeldzame Ziekten?
Neen, registratie kost niets.

Is het register een Belgisch initiatief?
Het Centraal Register Zeldzame Ziekten maakt deel uit van het Nationaal Plan voor Zeldzame Ziekten dat begin 2014 voorgesteld werd door de minister van Volksgezondheid.
Aangezien zeldzame ziekten een domein bij uitstek zijn waar het poolen van data en grensoverschrijdend netwerken meerwaarde creëert, onderstreept de Europese Commissie eveneens het belang van een multinationale aanpak. Europa investeert op zijn beurt in projecten die dergelijke samenwerking faciliteren of mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het EPIRARE-project (2011-2013) en de uitbouw van een Europees platform voor zeldzame ziekte-registers door het Joint Research Centrum (2014-2015).

Wat is het Begeleidingscomité van het Centraal Register Zeldzame Ziekten?
Het Begeleidingscomité is een multi-stakeholderscomité dat in consensus de prioriteiten en de te nemen stappen vastlegt. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het Verzekeringscomité van het RIZIV (waaronder de dokters en de verzekeringsinstellingen), van het eHealth Platform, van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, van de
College van Menselijke Genetica, van het KCE, van de Beleidscel Volksgezondheid en Sociale Zaken; van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, van het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen, van het Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen en van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. ​