Privacy en toestemming

Heeft het Centraal Register Zeldzame Ziekten toestemming van de Privacycommissie om gegevens te verzamelen?
Ja. De Privacycommissie heeft zich over dit project beraadslaagd. De toelating (machtiging bij beraadslaging
nr. 13/105 van 22/10/2013 en wijziging van 16/06/2015 van het Sectoraal Comité Gezondheid) is verkregen van het Sectoraal Comité voor de Sociale Zekerheid en de Gezondheid.

Moet de patiënt toestemming geven voor registratie in dit register?
Neen. De Privacycommissie heeft geoordeeld dat de toestemming van de patiënt niet noodzakelijk is voor de registratie in het Centraal Register Zeldzame Ziekten. Alvorens uw gegevens geregistreerd mogen worden, is de arts wel verplicht de patiënt te informeren over het register. Dit kan bijvoorbeeld door de patiënt deze flyer te overhandigen. Indien een patiënt hierover vragen heeft, kan hij of zij hiermee steeds terecht bij de arts.
Hoewel de toestemming van de patiënt niet vereist is voor registratie in het register, is het niettemin – op expliciete vraag – als patiënt wel mogelijk om verzet aan te tekenen tegen opname van gegevens in het register. De patiënt kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar arts.​

Wie heeft toegang tot de geregistreerde gegevens?
In de genetische centra zijn alle gegevens beschikbaar vermits deze geregistreerd worden in het elektronisch patiëntendossier. Nadien worden de gegevens verzonden naar Sciensano waar enkele onderzoekers, onder toezicht van een arts, toegang hebben tot de (gecodeerde) gegevens.

Welke maatregelen worden genomen om de privacy van de patiënt te beschermen?
De naam en voornaam zullen nooit doorgestuurd worden naar het Centraal Register Zeldzame Ziekten.
Het rijksregisternummer wordt gebruikt als uniek identificatienummer maar dit wordt omgezet naar een unieke code tijdens de verzending naar Sciesano. eHealth zorgt als Thrusted Third Party voor deze codering en bewaart de unieke sleutel hiervoor.
Slechts enkele wetenschappelijke medewerkers van Sciensano zullen toegang hebben tot de, gecodeerde, gegevens. Zij zijn middels hun arbeidscontract gebonden aan geheimhouding.
Rapporten over het Centraal Register Zeldzame Ziekten zullen enkel geanonimiseerde gegevens bevatten.

Wat is een Trusted Third Party?
Een Trusted Third Party is een derde, onafhankelijke partij die instaat voor de betrouwbaarheid van de privacybescherming bij het inzamelen, uitwisselen of verwerken van gegevens.
Het eHealth-Platform is een federale overheidsinstelling en is voor het Centraal Register Zeldzame Ziekten de Trusted Third Party die instaat voor de codering van het rijksregisternummer van de patiënten.

Het gaat hier over zeldzame ziekten waarbij er weinig patiënten zijn per ziekte en de herkenbaarheid dus groot is, zelfs indien de identificatiegegevens gecodeerd worden. Hoe kan ik zeker zijn dat gegevens niet herkenbaar zijn?
Er is een “Small Cell Analysis” uitgevoerd. In die analyse werden de nodige maatregelen vastgelegd die getroffen moeten worden zodat personen niet meer geïdentificeerd kunnen worden op basis van de gegevens. Zo zullen resultaten steeds gegroepeerd worden, bijvoorbeeld over een groter geografisch gebied of zullen bepaalde ziekten gegroepeerd worden tot groepen ziekten.